Vaterländische Mundart - De Fenstermaates. in: Revue luxembourgeoise 2 (1907) 10, S. 640-641

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Ändréi Duchscher (André Duchscher) [Auteur(e)]
De Fenstermaates. Volksstek an dräi Akten. D'Stek spillt an em Dorf op d'r Sauer, am virigen Jo'erhonnert. Theatersteker an eechdernoacher Monndoart 7 1907