Verluerend Hêm. Dramatescht Spill mat Gesank an drei Akten an 3 (resp. 2) Verwandlongen. (Grond-Idée nom Film : Quand la chair succombe). Musék vum Pol Albrecht

Autor(in):

Komponist(in):

Pol Albrecht (Paul Albrecht)

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: