Fréd a Lêd. Volleksoperètt an 3 Akten an 1 Tablo. Musék vum Pol Albrecht

Autor(in):

Komponist(in):

Pol Albrecht (Paul Albrecht)

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: