De Ballegtrieder. Eng humoristesch Deklamati'on. Zum e'schte virgedrôn de 29. Februar 1920 zo' Rodange, vum Här Jempy Hopp op der General-Versammlong vum Verein "Haus a Scho'l"

Autor(in):

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: