Neue Bücher: August Lieschs Gesamtwerk. In: Revue 15.12.1979, Nr. 50, S. 33

Auteur(e):

Date de publication:

Langues:

allemand

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Auguste Liesch [Auteur(e)]
Gesamtwierk [Auguste Liesch]. Bibliographie: Carlo Hury [Ill. an Ëmschlagentworf vum Pe’l Schlechter ; Musék vum Josy Meisch ; préf.: Pierre Grégoire, Heng Rinnen, Nic Weber] 1979