Im Rahmen des Alltags [zu Tockerts Goldbuch]. In: Escher Tageblatt 9.2.1918, S. 2.

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Joe Squibbles (Joseph Tockert) [Auteur(e)]
"We' mir eso' zefridde sin." Luxemburgisches Goldbuch. Zum fünfzigjährigen Jubiläum unserer Neutralität. Vol. 1 1917